Klauzula informacyjna


Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO
1.     Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Business Security Center Dukat Tomasz z siedzibą w Sade Budy, ul. Łąkowa 3a, 96-316 Sade Budy, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5731182024, REGON 365057840.
2.     Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Business Security Center Dukat Tomasz?
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Business Security Center Dukat Tomasz, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email biuro@e-ogm.com lub wysłać pytanie pisemnie na adres Business Security Center Dukat Tomasz ul. Łąkowa 3a, 96-316 Sade Budy.
3.     Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w E-OGM.COM, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z serwisu.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za wykorzystanie funkcjonalności serwisu E-OGM.COM. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności.
W niektórych sytuacjach korzystamy także z ogólnie dostępnych baz danych między innymi takich jak Ministerstwo sprawiedliwości (KRS, dokumenty finansowe), CEiDG, URE, VIES, Ministerstwo finansów w zakresie statusu podatnika VAT lub kont bankowych. W nich weryfikujemy dane i porównujemy, czy są zgodne z deklarowanymi.
4.     W jakim celu i na jakiej podstawie E-OGM.COM przetwarza Twoje dane osobowe?
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:
•           umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci
•           możliwości pełnego korzystania z E-OGM.COM ;
•           umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
•           umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach E-OGM.COM;
•           umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
•           zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
•           rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach E-OGM.COM;
•           obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
•           kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
•           rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
•           analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych E-OGM.COM celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
•           organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
•           dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami E-OGM.COM;
•           prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
•           opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników E-OGM.COM w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
•           windykacji należności;
•           prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•           zapewnienia obsługi usług płatniczych;
•           zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
•           dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
•           kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
•           prowadzenia analiz statystycznych;
•           przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
5.     Business Security Center Dukat Tomasz jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
•           organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
•           otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych;
•           zapisywania danych w plikach cookie;
•           gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.
6.     Czy musisz podać Business Security Center Dukat Tomasz swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
7.     Jakie masz uprawnienia wobec Business Security Center Dukat Tomasz?
Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
8.     Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
•           w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•           w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Business Security Center Dukat Tomasz; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
•           w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Business Security Center Dukat Tomasz sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Business Security Center Dukat Tomasz, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Business Security Center Dukat Tomasz są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
•           w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
9.     W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
10.  Komu Business Security Center Dukat Tomasz udostępnia Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (Użytkownikom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z Business Security Center Dukat Tomasz), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na E-OGM.COM. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Business Security Center Dukat Tomasz robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
11.  Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
Business Security Center Dukat Tomasz przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
12.  Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Business Security Center Dukat Tomasz przekazuje Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
13.  Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?
Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem