Regulamin


Regulamin
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się poniższy Regulamin Platformy Ogłoszeniowej, w ramach serwisu E-OGM.COM.

 
Regulamin ważny od dnia 14 września 2022 r.
 
Spis treści
I.      Definicje. 
II. Postanowienia ogólne. 
III. Ogólne warunki korzystania z serwisu E-OGM.COM.
IV. REJESTRACJA.
V. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW.
VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI 
VII.  ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU E-OGM.COM.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 
IX. ROZWIĄZANIE UMOWY. 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu – „Instrukcja korzystania z funkcjonalności E-OGM.COM”. 
1.     Warunki korzystania z usług:  „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz”. 
2.     Zasady umieszczania ogłoszeń w serwisie E-OGM.COM. 


I.  DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego REGULAMINU stosowane są pojęcia określone poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji.
1.1. Abonament – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury klientowi.
1.2. Administrator – osoba fizyczna, posiadająca na mocy upoważnienia udzielonego przez podmiot prowadzący Serwis E-OGM.COM, prawo do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu.
1.3. Administrator Danych Osobowych Użytkowników - Business Security Center Dukat Tomasz.
1.4. Business Security Center Dukat Tomasz z siedzibą w Sade Budy, ul. Łąkowa 3a, 96-316 Sade Budy, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5731182024, REGON 365057840, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@e-ogm.com
1.5. E-OGM.COM  – prowadzona przez Business Security Center Dukat Tomasz w języku polskim platforma online o charakterze zamkniętym, w ramach której transakcje finansowe mogą być dokonywane tylko na rzecz Business Security Center Dukat Tomasz w związku z udostępnianiem usług serwisu.
1.6. Rozliczenia za dokonywane transakcje między Użytkownikami prowadzą bezpośrednio sami Użytkownicy.
1.7. Platforma utrzymywana przez Business Security Center Dukat Tomasz w domenie E-OGM.com. Serwis znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.e-ogm.com.
1.8. Kontakt – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może kontaktować się z Administratorem i uzyskać informacje na temat działania Serwisu.
1.9. Konto – profil przypisany Użytkownikowi, indywidualizowany oznaczeniem Użytkownika (Login) oraz zabezpieczony hasłem dostępowym ustalonym przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z zasobów Serwisu.
1.10. Konto w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez E-OGM.COM to konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu E-OGM.COM, umożliwiające między innymi dokonanie prezentacji towaru, zakupu lub sprzedaży towarów, w ramach usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj Teraz”.
1.11. „Kup/Sprzedaj Teraz” – usługa oferowana w ramach Serwisu E-OGM.COM polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Użytkownikom:
a) prezentującym Towar lub poszukującym Towaru w ramach Oferty Handlowej oferować Towary do zakupu lub sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie E-OGM.COM,
b) Użytkownikom zawierać z ogłoszeniodawcami, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży lub zakupu tych Towarów bezpośrednio od Użytkownika Serwisu E-OGM.COM.
c) Każdy użytkownik serwisu, aby korzystać z usług musi być zalogowany.
1.12. „Kupujący” – Użytkownik, który w ramach usługi „Ogłoszenie”. „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj Teraz” dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Użytkowników serwisu E-OGM.COM, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
1.13. „Licytacja” – usługa oferowana w ramach Serwisu E-OGM.COM polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Użytkownikom prezentującym Towar na sprzedaż lub poszukujących Towaru na zakup poprzez przeprowadzenie licytacji i wyłonienie najkorzystniejszych ofert składanych przez Użytkowników. Licytacja umożliwa:
a) oferować Towary do zakupu lub sprzedaży i licytować jego cenę jednostkową netto oraz ilość towaru z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie E-OGM.COM,
b) zawierać z ogłoszeniodawcami, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży lub zakupu, dotyczące tych Towarów, bezpośrednio od Użytkownika Serwisu E-OGM.COM gdzie po zakończeniu licytacji następuje ustalenie ostatecznej ceny jednostkowej oraz ilości towaru jaki został nabyty i sprzedany między Użytkownikami,
c) udział w licytacji, polega na podaniu ceny wywoławczej i ceny minimalnej przez Użytkowania składającego ogłoszenie licytacyjne dotyczące sprzedaży towaru lub ceny wywoławczej i ceny maksymalnej w przypadku składania ogłoszenia licytacyjnego dotyczącego towaru, który Użytkownik chce kupić. 
d) Użytkownik składający ogłoszenie określa jednostkę i minimalną ilość towaru możliwą do zakupu/Sprzedaży w Licytacji,
e) Użytkownicy składają oferty licytacyjne co do ceny oraz ilości towaru, który chcą nabyć lub sprzedać w określonej cenie,
f) system automatycznie przebija oferty innych licytujących, posługując się mechanizmem postąpienia.
g) wartość postąpienia zależna jest od ceny jednostkowej,
h) aktualne kwoty postąpienia:
Wartość od [zł]                      Wartość do  [zł]               Kwota postąpienia [zł]
        0,01                                  10,00                                        0,05
      10,01                                100,00                                        0,50
    100,01                              1000,00                                        5,00
  1000,01                            10000,00                                      20,00
10000,01                          100000,00                                    100,00
100000,01                        +∞                                               1000,00
 
i) każdy użytkownik serwisu, aby korzystać z usług musi być zalogowany.
1.14.  Login – indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, którą stanowi podany przez niego w toku rejestracji nazwa użytkownika.
1.15. Oferta – złożone przez Użytkownika, w formie elektronicznej (poprzez kliknięcie właściwego pola na stronie serwisu E-OGM.COM) oświadczenie stanowiące akceptację warunków zlecenia zawierającego proponowaną cenę sprzedaży lub zakupu Towaru.
1.16. Oferta Handlowa – towary lub usługi oferowane przez Użytkownika, prezentowane w Serwisie E-OGM.COM i oferowane do sprzedaży lub zakupu wyłącznie w ramach Usług serwisu E-OGM.COM.
1.17. „Ogłoszenie” – usługa oferowana w ramach Serwisu E-OGM.COM polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Użytkownikom sprzedającym i kupującym prezentować Towar w ramach Oferty Handlowej. Każdy użytkownik serwisu, aby korzystać z usługi musi być zalogowany.
1.18. Prowizja – kwota netto powiększona o podatek VAT należna Business Security Center Dukat Tomasz stanowiąca wartość procentową od kwoty netto transakcji dokonanej przez Użytkowników za wykorzystanie możliwości technicznych lub danych z serwisu E-OGM.COM (usługa internetowa) przypisana dla Użytkownika lub kategorii towaru.
a) Prowizja opłacana na podstawie faktury VAT wystawianej przez Business Security Center Dukat Tomasz dla Użytkownika za każdą transakcję. Może mieć charakter przedpłaty w poczet należności w ramach Doładowania konta.

b) Stawki prowizyjne Użytkownika uzależnione są od wielkości deklarowanych przez Użytkownika obrotów z wykorzystaniem serwisu E-OGM.COM i ustalone indywidulanie bezpośrednio drogą elektroniczną – email – pomiędzy Business Security Center Dukat Tomasz a Użytkownikiem i potwierdzone w Aneksie do niniejszego Regulaminu na świadczenie Usług w Serwisie E-OGM.COM.
c) Stawki prowizyjne przypisane do kategorii towaru obowiązujące od dnia 14 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. płacone są przez Użytkownika wystawiającego ogłoszenie:
LPG – 0,75%
Paliwa Płynne – 0,75%
Węgiel i pellet – 0,55%
Wyposażenie techniczne – 0,50%
Usługi – 0,45%
Środki transportu – 0,35%
Biokomponenty – 0,75%
Oliwy i oleje - 0,45%
Oleje – 0,55%
Wazelina – 0,45%
Nawozy – 0,55%
Chemia przemysłowa – 0,55%
Materiały biurowe – 0,35%
Biznes i przemysły – 0,35%
Meble – 0,45%
Pojazdy i części – 0,45%
d) W przypadku ustanowienia prowizji Użytkownika prowizja jest naliczana według stawki prowizji Użytkownika, a nie jest naliczana według prowizji dla kategorii towarowej. 
1.19. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.20. Serwis E-OGM.COM – prowadzony przez Business Security Center Dukat Tomasz pod adresem internetowym http://www.e-ogm.com, działający w trybie online serwis ogłoszeniowy, platforma internetowa służąca, poprzez udostępnianie Użytkownikom swoich zasobów technicznych do prezentowania ogłoszeń handlowych, nawiązywania kontaktów handlowych, których przedmiotem jest sprzedaż i zakup oferowanych przez Użytkowników towarów.
1.21. „Sprzedający” - Użytkownik, który w ramach usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj Teraz” dokonuje lub dokonał sprzedaży Towarów dla Użytkowników serwisu E-OGM.COM, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
1.22. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie E-OGM.COM i oferowane przez Użytkowników serwisu E-OGM.COM.
1.23. Umowa  –  umowa o świadczenie Usług w Serwisie E-OGM.COM zawarta na czas zgodny z terminem obowiązywania abonamentu uprawniająca do korzystania z serwisu E-OGM.COM pomiędzy Użytkownikiem a Business Security Center Dukat Tomasz w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.
1.24. Usługi – świadczone odpłatnie usługi dla Użytkowników przez Business Security Center Dukat Tomasz w ramach Serwisu E-OGM.COM, w szczególności usługa internetowa umożliwiająca umieszczenie w serwisie E-OGM.COM oferty handlowej Użytkowników w określonych kategoriach w „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj Teraz” oraz usługi w zakresie korzystania z możliwości technicznych i rozwiązań informatycznych serwisu E-OGM.COM.
1.25. Użytkownik - użytkownik Internetu korzystający, jako zarejestrowany i zalogowany, z Serwisu E-OGM.COM oraz jego zasobów. Osoba będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
1.26. Warunki subskrypcji - czasowy i płatny dostęp do serwisu E-OGM.COM na podstawie Abonamentu.
1.27. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu E-OGM.COM, który jest zarejestrowany w Serwisie E-OGM.COM, zgodnie z postanowieniem pkt IV niniejszego Regulaminu.
1.28. Zawarcie umowy handlowej pomiędzy Użytkownikami - z chwilą otrzymania przez Kupującego lub Sprzedającego wiadomości e-mail z serwisu E-OGM.COM informującej o przyjęciu warunków zakupu lub sprzedaży towaru, następuje zawarcie umowy sprzedaży, kupna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
1.29. Po otrzymaniu wiadomości zgodnie z pkt. 1.28 Sprzedający wystawia stosowne dokumenty w tym finansowe Kupującemu oraz uzgadnia z Kupującym ostateczne warunki odbioru czy dostarczenia towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu E-OGM.COM oraz warunki świadczenia przez Business Security Center Dukat Tomasz na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie E-OGM.COM.
2.2. Business Security Center Dukat Tomasz zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
2.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu E-OGM.COM jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu E-OGM.COM możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
2.4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie E-OGM.COM, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
2.5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu E-OGM.COM w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU E-OGM.COM

3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu E-OGM.COM ma charakter płatny.
3.2. Płatność za korzystanie z serwisu związana jest z:

a) opłatą za umieszczanie ogłoszeń i ich promocji w serwisie E-OGM.COM, 
b) opłatą abonamentową przewidzianą w wybranym przez Użytkownika lub indywidualnie zaproponowanym przez Business Security Center Dukat Tomasz i zaakceptowanym przez strony drogą elektroniczną (e-mail) abonamencie,
c) opłatą prowizyjną w zaproponowanej przez Business Security Center Dukat Tomasz w ramach Abonamentu lub indywidualnie dla Użytkownika i zaakceptowanej i potwierdzonej w Aneksie do niniejszego Regulaminu na świadczenie Usług w Serwisie E-OGM.COM przez Użytkownika stawce procentowej od kwoty transakcji netto lub dla kategorii towarowej zgodnie z pkt 1.18. ppkt c Regulaminu.

3.3. Opłata za dodanie ogłoszenia jest płatna „z góry” przed umieszczeniem ogłoszenia w serwisie.
3.4. Opłata abonamentowa jest płatna „z góry” po akceptacji przez Użytkownika rodzaju abonamentu i przed uzyskaniem pełnego dostępu do serwisu.
3.5. Opłata prowizyjna jest płatna w terminie wskazanym na fakturze VAT dostarczonej drogą elektroniczną Użytkownikowi po zawarciu umowy sprzedaży lub kupna pomiędzy użytkownikami serwisu E-OGM.COM lub jako przedpłata za Doładowanie konta.

3.6. Umowa zawarta z Użytkownikiem będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawarta zgodnie z pkt. 4.5. niniejszego Regulaminu ma charakter umowy na zasadzie wyłączności zgodnie z art. 550 k.c. zgodnie z którym Użytkownik nie będzie oferował prezentowanego za pośrednictwem serwisu E-OGM.COM towaru ani nie dokona transakcji jego zakupu lub sprzedaży dla Użytkowników, których dane poznał przy wykorzystaniu serwisu E-OGM.COM z pominięciem Serwisu E-OGM.COM. Użytkownik nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży lub kupna poza mechanizmami serwisu E-OGM.COM tak aby mogły naruszyć wyłączność przysługującą Business Security Center Dukat Tomasz.
3.7. Naruszenie przez Użytkownika zasady wyłączności skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika kary umownej w wysokości potrójnej należnej prowizji określonej w warunkach współpracy z Business Security Center Dukat Tomasz dotyczącej korzystania z serwisu E-OGM.COM.
3.8. E-OGM.COM - zwana dalej "Serwisem E-OGM.COM", przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw branży chemicznej i petrochemicznej ale także dla producentów, hurtowników oraz podmiotów pośredniczących w obrocie hurtowym oraz użytkowników indywidualnych. Umożliwia umieszczanie i wyszukiwanie dostawców oraz produktów, porównywanie ofert i dostępności produktów, a także wygodne składanie zamówień i ich realizację. Korzystanie z serwisu E-OGM.COM podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Korzystania ("Warunki Użytkowania") oraz warunkom handlowym obowiązującej subskrypcji na korzystanie z Serwisu E-OGM.COM lub niektórych jej funkcji.
3.9. Business Security Center Dukat Tomasz nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w serwisie E-OGM.COM. Business Security Center Dukat Tomasz poprzez serwis E-OGM.COM umożliwia Użytkownikom informowanie (umieszczanie ogłoszeń) w Serwisie E-OGM.COM o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami w ramach usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj Teraz”. Szczegółowe zasady korzystania z usług zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu „Instrukcja korzystania z funkcjonalności E-OGM.COM”.
3.10.  W ramach serwisu E-OGM.COM zabrania się ogłaszania, reklamowania, dokonywania transakcji towarami podlegającymi koncesjonowaniu wynikającemu z Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2019 poz. 1214).
3.11. W ramach serwisu E-OGM.COM umożliwia się zalogowanym Użytkownikom m.in.:
a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych lub poszukiwanych przez Użytkowników,
b) formułowania opinii lub komentarzy dotyczących Towarów, Użytkowników oraz Oferty Handlowej Użytkowników lub przebiegu transakcji za pomocą narzędzi informatycznych serwisu E-OGM.COM na dedykowanej dla Użytkownika stronie w Serwisie E-OGM.COM.
c) zakup i sprzedaż Towaru w ramach usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj Teraz” na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Instrukcja korzystania z funkcjonalności E-OGM.COM,
d) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie E-OGM.COM, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki „Moje zakupy”, „Moje sprzedaże”.
e) korzystanie z Usług, w tym:
•           powiadomienia o zmianie ceny Towaru,
•           otrzymywania newslettera,
•           powiadamiania o nowych ofertach,
•           branie udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez serwis E-OGM.COM.
f) tworzenie zestawów złożonych z umieszczonych przez Użytkownika zdjęć oraz oznaczonych na tych zdjęciach Towarów, certyfikatów lub atestów oferowanych do sprzedaży towarów.
3.12. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie E-OGM.COM pochodzą od Użytkowników wystawiających Towar do sprzedaży lub Użytkowników chcących kupić Towar i prezentujących Towar w ramach swojej Oferty Handlowej. Business Security Center Dukat Tomasz dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie E-OGM.COM były przedstawiane przez Użytkowników zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik zainteresowany transakcją powinien kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem, od którego oferta pochodzi za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych przez serwis E-OGM.COM.
3.13. Transakcja pomiędzy Użytkownikami dokonuje się na warunkach określonych przez Użytkowników i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Business Security Center Dukat Tomasz nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji (z wyłączeniem czynności realizowanych przez Business Security Center Dukat Tomasz w Serwisie E-OGM.COM, w tym w ramach usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup Teraz”).
3.14. Business Security Center Dukat Tomasz nie odpowiada:
a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym u Użytkownika,
b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Użytkownika,
d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów umieszczonych przez Użytkowników w ogłoszeniu.
3.15. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Użytkownika sprzedającego jest on zobowiązany do kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez serwis E-OGM.COM.
3.16. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu E-OGM.COM, logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie E-OGM.COM, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie E-OGM.COM, przysługują Business Security Center Dukat Tomasz.
3.17. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
3.18. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie E-OGM.COM.  
3.19. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych jako element Usług w ramach Serwisu E-OGM.COM, w tym wskazanych w pkt 3.11.ppkt e Regulaminu, poprzez przesłanie oświadczenia do Business Security Center Dukat Tomasz z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie E-OGM.COM.
3.20. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie E-OGM.COM (opinie, zdjęcia, avatary) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.21. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia i inne materiały nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści pornograficznych, obscenicznych, lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Business Security Center Dukat Tomasz,
c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
d) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
e) treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich, o których mowa w punkcie 3.20.
3.22. Poprzez umieszczenie zdjęcia, grafiki, logo podmiotu lub avatara w Serwisie E-OGM.COM, Użytkownik zezwala Business Security Center Dukat Tomasz na nieodpłatne korzystanie z powyższych oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Business Security Center Dukat Tomasz dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, a także na blokadę publikacji lub ich usunięcie z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktów 3.10. i 3.21 powyżej. 

IV. REJESTRACJA

4.1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu E-OGM.COM tylko:
a) za pomocą konta indywidualnego – przeznaczonego dla Użytkownika będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
b) konta firmowego – przeznaczonego dla Użytkowników będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
c) po dokonaniu rejestracji w Serwisie E-OGM.COM za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie E-OGM.COM i logowania się w Serwisie E-OGM.COM z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie E-OGM.COM.
4.2. Rejestracja w Serwisie E-OGM.COM następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie E-OGM.COM danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu E-OGM.COM.
4.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Business Security Center Dukat Tomasz.
4.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma link, na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.
4.5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Business Security Center Dukat Tomasz o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w punkcie 4.4. powyżej.
4.6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie E-OGM.COM dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień oraz ich historii w związku z realizacją przez Użytkownika usług „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz”, o której mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.7. Do korzystania ze wszystkich Usług konieczne jest dokonanie rejestracji w Serwisie E-OGM.COM (w tym zalogowanie się w Serwisie E-OGM.COM).
a)  Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w celu zweryfikowania musi posiadać zweryfikowane konto Użytkownika.
4.8. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Serwis E-OGM.COM. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
4.9. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4.5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny.
4.10. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w celu zweryfikowania swojego konta zobowiązany jest do przesłania do Administratora serwisu E-OGM.COM:
a) aktualne dokumenty rejestrowe (KRS lub CEiDG),
b) podpisany przez osoby uprawnione Aneks do niniejszego Regulaminu na świadczenie Usług w Serwisie E-OGM.COM z ustaloną wielkością opłaty prowizyjnej obowiązującej w okresie ważności abonamentu,
c) w przypadku podmiotu chcącego realizować obrót towarami koncesjonowanymi na terytorium Polski, (np. paliwa płynne, LPG, biokomponenty) stosowne koncesje wydane przez Urząd Regulacji Energetyki,
d) w przypadku podmiotu chcącego realizować obrót towarami objętymi innymi niż w pkt. 4.10. ppkt. c zezwoleniami lub koncesjami stosowne zezwolenia lub koncesje.

V. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie E-OGM.COM wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
5.3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).
5.4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza serwisu E-OGM.COM,
c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie E-OGM.COM narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie E-OGM.COM (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych i tylko w zakresie niezbędnym do skomentowania danego Towaru,
e) treści podważających dobre imię, renomę Serwisu E-OGM.COM lub innych Użytkowników,
f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, jak również na wiarygodność Serwisu E-OGM.COM.
g) treści nieprawdziwych.
5.5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
5.6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Business Security Center Dukat Tomasz upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Business Security Center Dukat Tomasz zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),
b) odnosi się do innego Użytkownika niż opiniowany,
c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
d) jest wystawiona sobie przez Użytkownika,
e) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
f) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany Towar,
g) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu,
h) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
i) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
j) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,
k) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Oferty Handlowej Użytkownika lub z innych dostępnych źródeł.
5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie E-OGM.COM, Użytkownik zezwala Business Security Center Dukat Tomasz na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Business Security Center Dukat Tomasz, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub ofert Użytkowników oraz realizacji transakcji.
5.8. Użytkownik poprzez narzędzia udostępnione przez Business Security Center Dukat Tomasz w serwisie E-OGM.COM i za jego pośrednictwem może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.

 
VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, korzystających z Usług, jest Business Security Center Dukat Tomasz.
6.2. Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą z Użytkownikami są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikom dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z wykonywaniem umowy.
6.3. Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika oraz danych rejestrowych podmiotu stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.
6.4. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez Business Security Center Dukat Tomasz w celach wskazanych w pkt. 3.11 Regulaminu.
6.5. Business Security Center Dukat Tomasz zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Business Security Center Dukat Tomasz.
6.6. Business Security Center Dukat Tomasz zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
6.7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Business Security Center Dukat Tomasz – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Business Security Center Dukat Tomasz czynności związane ze świadczeniem usług przez Business Security Center Dukat Tomasz.
6.8. Business Security Center Dukat Tomasz wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem E-OGM.COM w celach technicznych i służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie E-OGM.COM.
6.9. Business Security Center Dukat Tomasz informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu E-OGM.COM używane są przez Business Security Center Dukat Tomasz „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu E-OGM.COM. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Business Security Center Dukat Tomasz informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z E-OGM.COM może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

VII.  ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU E-OGM.COM

7.1. Business Security Center Dukat Tomasz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu E-OGM.COM. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Business Security Center Dukat Tomasz podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji „Aktualności”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu E-OGM.COM.
7.2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Business Security Center Dukat Tomasz w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
7.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu E-OGM.COM związanych z możliwością umieszczania ogłoszeń, dokonania sprzedaży lub zakupu w ramach świadczonych usług.
 
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu E-OGM.COM.
8.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Business Security Center Dukat Tomasz ul. Łąkowa 3a, 96-316 Sade Budy bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@e-ogm.com
8.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Business Security Center Dukat Tomasz zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Business Security Center Dukat Tomasz prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
8.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
8.6. Business Security Center Dukat Tomasz zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Użytkowników, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Użytkownika, od którego Towar pochodzi.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Świadczenie usług przez Business Security Center Dukat Tomasz w ramach Konta w Serwisie ma charakter terminowy i zgodny z czasem trwania abonamentu, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
9.2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Business Security Center Dukat Tomasz ul. Łąkowa 3a, 96-316 Sade Budy bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@e-ogm.com.
9.3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika bez uzasadnienia lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w okresie przed zakończeniem okresu abonamentowego nie stanowi podstawy do zwrotu kosztu abonamentu w całości lub części.   
9.4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Business Security Center Dukat Tomasz w trybie natychmiastowym gdy:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Business Security Center Dukat Tomasz lub w inny sposób istotnie szkodzą Business Security Center Dukat Tomasz, lub
d) braku płatności opłaty za umieszczenie ogłoszenia, abonamentowej lub prowizyjnej w terminie przewidzianym Regulaminem.
9.5. Rozwiązanie umowy przez Business Security Center Dukat Tomasz na podstawie pkt. 9.4. w okresie przed zakończeniem okresu abonamentowego nie stanowi podstawy do zwrotu kosztu abonamentu, a wszystkie oferty umieszczone przez Użytkownika w serwisie E-OGM.COM zostaną usunięte.    
9.6. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Business Security Center Dukat Tomasz uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zobowiązana do zwrotu opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres świadczenia usługi.
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Business Security Center Dukat Tomasz poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu E-OGM.COM (Aktualności – zmiany regulaminu), a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie E-OGM.COM – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
10.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Business Security Center Dukat Tomasz, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie E-OGM.COM oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 10.1.
10.3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 9.1 i 9.2.
10.4. Użytkownicy, którzy rozpoczęli korzystanie z usług przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcje w ramach usług świadczonych przez E-OGM.COM na zasadach dotychczasowych.
10.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.6. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
10.7. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r.
 
 
Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Instrukcja korzystania z funkcjonalności E-OGM.COM”

1.     Warunki korzystania z usług:  „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz”.
 
1.1. Usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz” świadczone są przez Business Security Center Dukat Tomasz w serwisie E-OGM.COM.
1.2. Usługi „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz” umożliwiają Użytkownikom umieszczanie ogłoszeń, zbywanie i nabywanie Towarów pochodzących od Użytkowników.  
1.3. Transakcja kupna i sprzedaży w ramach usług „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz” odbywają się na warunkach określonych w niniejszym Załączniku, Regulaminie, zasadach określonych przez Użytkowników w ofercie oraz według obowiązujących przepisów prawa.
1.4. Wszelkie płatności za sprzedane i kupione Towary realizowane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami bez pośredniczenia Business Security Center Dukat Tomasz w tych operacjach. 
1.5. Przed dokonaniem zakupu lub sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
1.6. Użytkownicy mają możliwość dokonywania zamówień w ramach usług „Ogłoszenie”, „Licytacja”, „Kup/Sprzedaj teraz” przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.
 
2.     Zasady umieszczania ogłoszeń w serwisie E-OGM.COM.
 
2.1. Zarejestrowany Użytkownik zamieszcza ogłoszenie dotyczące Towaru po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu E-OGM.COM za pomocą konta w serwisie i wejściu w opcję „Dodaj przedmiot”, a następnie uzupełnia zgodnie z kolejnymi krokami udostępniony mu w tym celu formularz, w którym określa:
a) krok 1 – Podstawowe informacje o ofercie
Użytkownik określa nazwę przedmiotu i przypisuje go do Kategorii,  
b) krok 2 – dane dotyczące Szczegółów oferty,
Użytkownik w zależności od Kategorii ma możliwość wyboru różnych opcji doszczegóławiających ofertę. Może to być np. termin odbioru, terminal czy miejsce odbioru, zasady Incoterms.   
c) krok 3 – Użytkownik może dodać zdjęcie lub grafikę charakteryzującą poglądowo Towar,
d) krok 4 – Użytkownik oferujący Towar do sprzedaży może zamieścić dokument potwierdzający jakość oferowanego produktu. Może to być np. certyfikat jakości lub badania fizykochemicznego, certyfikat pochodzenia. Dokument musi być plikiem typu Pdf.
e) krok 5 – Użytkownik definiuje czy ogłoszenie ma charakter Sprzedaży czy wyraża wolę zakupu („Sprzedam”, „Kupię”). Dalej Użytkownik wybiera tryb składania oferty (formuły) w jakiej ma być realizowana sprzedaż/nabycie.
Może wybrać opcję „Ogłoszenia”, „Licytacja” lub „Kup/Sprzedaj teraz”
Business Security Center Dukat Tomasz zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kategorii towarowych z możliwość dodawania formuły „Ogłoszenie”. Sprzedaż i kupno Towarów w tych kategoriach będzie możliwa tylko w formule „Licytacji” i „Kup/Sprzedaj teraz”.
Następnie po wyborze formuły ogłoszenia określa:
·        w „Ogłoszenie” – cenę jednostkową netto,
·        w „Licytacja” (w typie ogłoszenia „Sprzedam”) – jednostkową cenę wywoławczą netto oraz jednostkową cenę minimalną netto za jaką jest skłonny sprzedać określoną minimalną ilość towaru. Licytacja rozpocznie się od minimalnej ceny jednostkowej netto,
·        w „Licytacja” (w typie ogłoszenia „Kupię”) – cenę wywoławczą netto oraz jednostkową cenę maksymalną netto za jaką jest skłonny nabyć określoną minimalną ilość towaru. Licytacja rozpocznie się od maksymalnej ceny jednostkowej netto,
·        w „Kup teraz” określa jednostkową cenę netto sprzedaży, wielkość podatku – (Lista rozwijana), jednostkową cenę brutto sprzedaży oraz wielkość minimalnego zamówienia dla tej formuły. Jednostkowa cena brutto sprzedaży nie jest wpisywana automatycznie Użytkownik musi ją wstawić osobiście w zależności od rodzaju i wielkości podatku,
·         „Sprzedaj teraz” (kiedy wybrano typ ogłoszenia „Kupię”) określa jednostkową cenę netto zakupu, wielkość podatku – (Lista rozwijana), jednostkową cenę brutto zakupu oraz wielkość minimalnego zamówienia dla tej formuły. Jednostkowa cena brutto zakupu nie jest wpisywana automatycznie Użytkownik musi ją wstawić osobiście,
·        Wybiera walutę dla płatności za towar (lista rozwijana, możliwe ogłoszenie w walucie PLN, Euro, Dolar amerykański).
f) krok 6 – określenie ilości oferowanego Towaru, jednostki miary (lista rozwijana)
g) krok 7 – charakterystyka dostawy i płatności za dostawę oraz ewentualnych kosztów przesyłki (należy pamiętać, że jeżeli koszt przesyłki jest równy 0 należy także uzupełnić pozycję i wstawić 0. Można również określić inny sposób dostawy poprzez dodanie takiej informacji w polu „Dodaj sposób dostawy”, a następnie uzupełnić podobnie jak wyżej „Koszt przesyłki”.
Dane te można ustalić poprzez wybranie w Moje Konto – Moje sprzedaże – Ustawienia sprzedaży.
W tym miejscu w Panelu Użytkownika można ustawić także operatorów płatności elektronicznej, dane do przelewu tradycyjnego, ewentualną integrację z Allegro (funkcjonalność planowana do wprowadzenia w przyszłości) oraz:
Dodatkowe informacje od sprzedającego (informacje wyświetlane na stronie przedmiotu oraz dołączane do email z podsumowaniem zamówienia), gwarancje (opis warunków gwarancji), zwroty (opis procesu zwrotu zakupionego przedmiotu).
h) krok 8 – Użytkownik określa zasady publikacji ogłoszenia (czas emisji od jednego do trzydziestu dni, automatycznego ponownego wystawienia, czas publikacji),
i) krok 9 – użytkownik zgodnie ze swoją wiedzą dokonuje opisu przedmiotu oraz formatuje treść tego opisu,
j) krok 10 – użytkownik może wybrać formę promocji swojego ogłoszenia (pogrubienie, podświetlenie, wyróżnienie lub umieszczenie ogłoszenia na stronie głównej).
2.2. W ramach serwisu E-OGM.COM umożliwiamy połączenie formuły „Licytacja” oraz „Kup/Sprzedaj”.
Umieszczanie ogłoszeń w tej formule jest tożsame z krokami od 5 do 10 a jedynie „odznacza” się checkbox „Licytacja” i „Kup/Sprzedaj teraz” jednocześnie.
Połączenie tych dwu formuł umożliwia wskazanie różnych cen jednostkowych netto dla minimalnej ilości towaru przeznaczonego do kupienia czy sprzedaży np. zaproponowanie jednostkowej ceny minimalnej netto dla ilości 100 szt. ale już w formule Kup/Sprzedaj teraz innej (np. wyższej/niższej ceny) przy zakupie/sprzedaży np. tylko 10 szt.  
2.3. Po zakończeniu wypełniania formularza dotyczącego oferowanego Towaru Użytkownik poprzez wybór pola „Dodaj przedmiot” umieszcza ogłoszenie na stronach serwisu E-OGM.COM.
2.4. Użytkownik, który akceptuje warunki sprzedaży/zakupu i chce sprzedać lub nabyć Towar:
a) W opcji „Ogłoszenie” kieruje zapytanie poprzez pocztę serwisu do Użytkownika sprzedającego lub zainteresowanego nabyciem i za jego pomocą ustala warunki transakcji. Po dokonaniu transakcji strony informują E-OGM.COM na adres biuro@e-ogm.com o jej zawarciu podając ID ogłoszenia. W ciągu 36 godzin dla Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT w związku z prowizją.
b) W opcji „Licytacja” proponuje cenę jednostkową netto oraz ilość towaru jaką chce nabyć (w ogłoszeniu z formułą sprzedaży) lub sprzedać w (w ogłoszeniu z formułą kupię). Licytacja przebiega zgodnie z kwotami postąpienia (pkt. 1.13. ppkt h Regulaminu). Po zakończeniu emisji ogłoszenia licytacja zostaje zakończona i rozstrzygnięta, a strony poinformowane o transakcji. Przekazana zostaje do Użytkownika także faktura VAT za prowizję Business Security Center Dukat Tomasz,
Licytację wygrywają Użytkownicy oferujący zakup po najwyższej cenie jednostkowej netto w opcji „Sprzedam” lub sprzedaż po najniższej cenie jednostkowej netto w opcji „Kupię” przy założeniu, że ich oferowana wielkość znajduje pokrycie w dostępnym i oferowanym w ogłoszeniu przedziale ilości Towaru.
Przy połączeniu formuły „Licytacja” i „Kup/Sprzedaj teraz” oferowana ilość towaru ulega automatycznemu pomniejszeniu o Kupioną/Sprzedaną wielkość w formule Kup/Sprzedaj teraz.
Z chwilą złożenia przez Użytkownika oferty licytacyjnej, o której mowa w pkt 2.4. ppkt b powyżej, następuje zgoda na zawarcie umowy na świadczenie usługi „Licytacja” oraz pomiędzy Użytkownikiem dającym ogłoszenie a licytującym na zawarcie umowy kupna/sprzedaży.
c) W opcji „Kup/Sprzedaj teraz” Użytkownik kupujący lub sprzedający ustala ilość towaru jaką kupuje bądź sprzedaje i potwierdza dokonanie transakcji.
d) Każda ze stron otrzymuje potwierdzenie na deklarowane dla swojego konta użytkownika adresy email informacje o transakcji.
 Z chwilą potwierdzenia dokonania przez Użytkownika zakupu/sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. ppkt c powyżej, następuje zawarcie umowy kupna/sprzedaży pomiędzy dającym ogłoszenie a Użytkownikiem akceptującym kupno/sprzedaż.  
2.5. Usunięcie konta z E-OGM.COM spowoduje usunięcie wszelkich zamieszczonych przez nich ofert.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem